Antywindykacja Opole

Oddłużanie osób fizycznych

Skuteczne biuro antywindykacyjne w Opolu

Kancelaria Antywindykacyjna Centralne Biuro Antywindykacyjne z siedzibą w Opolu zaprasza do współpracy osoby fizyczne i firmy, które znalazły się w trudnej sytuacji, wynikłej z nawarstwienia długów. Bardzo częstą przyczyną zadłużeń są: pożyczki bez BIK, chwilówki lub kupno sprzętu AGD na raty. Zapraszamy na konsultacje, na których wypracujemy odpowiednie rozwiązanie problemów natury finansowej. Nasze usługi w głównej mierze polegają na podejmowaniu działań, które zmierzają do oddalenia powództw (terminowym złożeniu środków zaskarżenia), a jeśli dłużnik jest już po terminie, to przywracaniu etapu postępowania sądowego i doprowadzeniu do uchylenia klauzul wykonalności, dzięki czemu komornicy muszą umorzyć egzekucję co oznacza "odblokowanie rachunku bankowego" i powrót do płynności finansowej, a dopiero wtedy następuje spór merytoryczny przed sądem w indywidualnej sprawie.
Nasz sposób pracy jest bardzo skuteczny – potwierdza to ogromna liczba wygranych spraw. Ponadto prowadzimy sprawy dotyczące ogłaszania upadłości konsumenckiej. Reprezentujemy interesy naszych klientów w trakcie negocjacji z komornikiem lub wierzycielem i na sali sądowej. Zawsze staramy się dobrać najefektywniejsze rozwiązanie. Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego – spotkajmy się, porozmawiajmy.  


Współpraca z Fundacją Lege Artis

Niektórzy wierzyciele posuwają się do bardzo nieetycznych działań mających na celu wymuszenie spłaty na dłużniku – nękają złośliwymi telefonami, wiadomościami. Nasza kancelaria antywindykacyjna współpracuje z Fundacją Lege Arits, która stara się pomóc wypracować kompromis między dłużnikiem a wierzycielem. Ponadto Fundacja Lege Artis działa na rzecz równości stron w postępowaniach sądowych z udziałem konsumentów poprzez interwencje procesowe na rzecz podmiotów nieprofesjonalnych oraz wnosić i przystępować do powództw (sprawy sądowe) w celu wyrównywania szans strony nieprofesjonalnej (konsumenta) w postępowaniu z podmiotami profesjonalnymi (np. firmy windykacyjne). Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Szukasz pomocy prawnej w sprawie z komornikem? Skontaktuj się z naszą kancelarią.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (dalej „RODO”).

  • 1. Administratorem danych osobowych jest Centralne Biuro Antywindykacyjne sp. z o.o. ul. Rybacka 7/403, 53 – 656 Wrocław, NIP: 8992807559, REGON: 366414420, KRS: 0000660103
  • 2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.). Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego.
  • 3. Osobami, których dane dotyczą, są klienci Administratora. Danymi osobowymi są dane identyfikacyjne (w tym: imię i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres poczty e-mail).
  • 4. Dane osobowe mogą być ujawnione wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata/radcy prawnego prowadzącego sprawę danego klienta lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania oraz organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom administracji i innym podmiotom uprawnionym do wydawania orzeczeń w poszczególnych kategoriach spraw, na które nałożony jest ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy.
  • 5. Dokonano oceny skutków przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i wdrożono, na podstawie art. 32 Rozporządzenia środki organizacyjne, zapewniające ochronę, przeprowadzono szkolenie pracowników, aplikantów i praktykantów oraz przygotowano odpowiednie dokumenty.