Bankructwo osoby fizycznej

upadłość konsumencka 2017, ogłoszenie upadłości konsumenckiej, upadłość osoby fizycznej

Czym jest bankructwo osoby fizycznej?

Problemy finansowe mogą dotknąć każdego z nas. Często pojawiają się w wyniku utraty pracy, zakończenia małżeństwa, naszej choroby lub problemów zdrowotnych bliskich. Codziennie w problemy finansowe popadają dziesiątki lub wręcz setki osób. Po dłuższym czasie trudności finansowych, niektóre z nich zostają uwikłane w pętle zadłużenia, która sprawia, że zaczynają tracić nadzieję na spłatę swoich zobowiązań. Jednym ze sposobów poradzenia sobie z trudną sytuacją finansową uniemożliwiającą normalne funkcjonowanie jest ogłoszenie bankructwa. Jeżeli długi powstały w wyniku wyjątkowych okoliczności, niezależnych od naszych świadomych decyzji, a jednocześnie nie jesteśmy przedsiębiorcami, mamy prawo złożyć wniosek o uznanie upadłości. Takie rozwiązanie wiąże się z pewnymi wadami np. utratą majątku i włączeniem części dochodów do masy upadłościowej. Jednak w niektórych sytuacjach upadłość konsumencka okazuje się najlepszym rozwiązaniem, które pozwoli rozpocząć nowe życie bez bagażu zadłużenia.

Zalety ogłoszenia bankructwa

Pomimo pewnych wad, bankructwo osoby prywatnej w ciężkiej sytuacji finansowej jest najlepszym rozwiązaniem. Oferuje bowiem:

 • pozbycie się wierzytelności, których nie jesteśmy w stanie spłacić - pozostaje wykonanie planu spłaty ustalonego przez sąd,
 • zmniejszenie zadłużenia do poziomu raty ustalonej przez sąd, 
 • umorzenie postępowań egzekucyjnych i wstrzymanie postępowań sądowych związanych z zadłużeniem,
 • brak naliczania nowych odsetek od zobowiązań,
 • zabezpieczenie mieszkaniowe w postaci równowartości kwoty czynszu za okres do 2 lat.

 

A co najważniejsze - ogłoszenie bankructwa pomaga wrócić do psychicznej równowagi, która została zachwiana w wyniku licznych zobowiązań, których nie byliśmy w stanie uregulować oraz toczących się postępowań egzekucyjnych.

 

Czy można wyjść z zadłużenia i jednocześnie uniknąć bankructwa konsumenckiego?

 

Normalne życie bez długów, wizyt komorników lub też windykatorów jest możliwe bez ogłoszenia bankructwa osoby fizycznej. Jeżeli potrzebujesz analizy Twojej obecnej sytuacji finansowej oraz porady prawnej, skontaktuj się z naszą kancelarią antywindykacyjną. Prześledzimy historię zadłużenia, poddamy analizie doświadczane aktualnie problemy z wierzycielami i opracujemy realny plan wyjścia z długów. Wspólnie możemy zapobiec bankructwu i wdrożyć strategię stopniowego wychodzenia z zadłużenia.

Najczęstsze pytania
 • Czy jest możliwość uniknięcia bankructwa konsumenckiego lub upadłości osoby fizycznej?
 • Czy można prowadzić normalne życie, bez kolejnego dnia z długami, wizyt komorników czy windykatorów?

Zdecydowanie tak!

Zapobiegamy bankructwu osoby fizycznej Wszystkie osoby mające pytania dotyczące upadłości konsumenckiej oraz bankructwa osoby fizycznej zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub wizyty w naszym biurze we Wrocławiu.

Zapraszamy do kontaktu

Im szybciej się Państwo z nami skontaktują, tym mamy większe szanse na pomyślną usługę upadłość konsumencka

ul. Rybacka 7/403, 53-656 Wrocław
Zobacz także:

Upadłość konsumencka - zasady w roku 2017 Bankructwo osoby fizycznej Ogłoszenie upadłości konsumenckiej Wniosek o upadłość konsumencką

Stronę znaleziono w wyszukiwarce Google dzięki słowom:
upadłość konsumencka

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (dalej „RODO”).

 • 1. Administratorem danych osobowych jest Centralne Biuro Antywindykacyjne sp. z o.o. ul. Rybacka 7/403, 53 – 656 Wrocław, NIP: 8992807559, REGON: 366414420, KRS: 0000660103
 • 2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.). Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego.
 • 3. Osobami, których dane dotyczą, są klienci Administratora. Danymi osobowymi są dane identyfikacyjne (w tym: imię i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres poczty e-mail).
 • 4. Dane osobowe mogą być ujawnione wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata/radcy prawnego prowadzącego sprawę danego klienta lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania oraz organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom administracji i innym podmiotom uprawnionym do wydawania orzeczeń w poszczególnych kategoriach spraw, na które nałożony jest ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy.
 • 5. Dokonano oceny skutków przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i wdrożono, na podstawie art. 32 Rozporządzenia środki organizacyjne, zapewniające ochronę, przeprowadzono szkolenie pracowników, aplikantów i praktykantów oraz przygotowano odpowiednie dokumenty.