Czym się różni syndyk od komornika?

Czym się różni syndyk od komornika?

Zastanawiasz się czym się różni syndyk a komornik? Mieszkania trafiają do licytacji nie tylko w wyniku licytacji komorniczych, ale również licytacji organizowanych przez syndyka. Kto to jest syndyk? Czym różni się od komornika i jakie zadania realizuje? Poszerz swoją wiedzę czytają artykuł lub kontaktując się z nami.

 

Syndyk a komornik – czym się różnią?

 

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym. Działa przy sądzie rejonowym i w drodze przymusu egzekucyjnego wykonuje wyroki sądowe. Wykonuje czynności zawodowe w sposób wyznaczony przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego, a także przez ustawę o komornikach sądowych i egzekucji. Przy wykonywaniu swojej pracy jest niezawisły, podlega tylko i wyłącznie ustawom oraz orzeczeniom sądowym.

Syndyk masy upadłościowej to organ powołany przez sąd w chwili ogłoszenia upadłości. Działa w imieniu własnym, na rachunek upadłego. Dzieje się tak, ponieważ z chwilą ogłoszenia upadłości upadły traci zarząd nad majątkiem. W takiej sytuacji syndyk masy upadłościowej obejmuje cały majątek upadłego, zbywa go i zaspokaja potrzeby wierzycieli. Czas wykonywania swojej pracy wypełnia zarządzenia sądu oraz sędziego komisarza, zarządzając majątkiem upadłego. W czasie postępowania nadzór nad syndykiem sprawuje sędzia komisarz, któremu syndyk musi składać regularne sprawozdania ze swoich czynności.

 

Syndyk a komornik, upadłość a egzekucja

 

Mieszkania mogą trafić na licytację zarówno w wyniku egzekucji komorniczej, jak i w wyniku upadłości konsumenckiej. Głównym celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie konsumenta wraz z windykacją należności. Z kolei w postępowaniu egzekucyjnym liczy się przede wszystkim windykacja długu na rzecz wierzycieli. Jedną z najważniejszych cech upadłości konsumenckiej jest umorzenie wszystkich postępowań komorniczych toczących się wobec dłużnika.

Upadłość konsumencka to tańsze rozwiązanie dla dłużnika niż postępowanie komornicze. Dłużnik, który zamierza ogłosić upadłość konsumencką musi uiścić opłatę sądową w wysokości 30 zł. Poza tą opłatą nie ponosi żadnych dalszych kosztów z racji toczącego się postępowania upadłościowego.

W przypadku egzekucji sprawa wygląda zupełnie inaczej. Dłużnik zostaje obciążony wszystkimi kosztami związanymi z egzekwowanie przez wierzyciela należności. Takimi jak: wynagrodzenie komornika, koszty sądowe, czy koszty zastępstwa procesowego.

 

Syndyk a komornik: kto to jest syndyk?

 

Syndyk masy upadłościowej odgrywa bardzo ważną rolę w postępowaniu upadłościowym. Co do zasady zajmuje się obsługą postępowania upadłościowego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Nie dokonuje czynności prawnych w imieniu własnym, ale na rachunek upadłego. Syndyka nie należy mylić z komornikiem, są to dwie zupełnie różne funkcje. W postępowaniu upadłościowym nie występuje komornik, lecz właśnie syndyk masy upadłościowej.

Syndyk masy upadłościowej rozpoczyna pracę wraz z momentem ogłoszenia upadłości. Dlatego w każdym przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej należy spodziewać się kontaktu ze strony syndyka w terminie około dwóch tygodni. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej sąd rozpoznający sprawę wyznacza osobę syndyka. Wnioskodawca nie ma żadnego wpływu na wybór tej osoby, nie może wskazać samodzielnie syndyka masy upadłościowej.

 

Syndyk masy upadłościowej: najważniejsze zadania w postępowaniu upadłościowym

 

Po ogłoszeniu upadłości syndyk masy upadłościowej składa wniosek do urzędu skarbowego o udzielenie informacji związanych z sytuacją majątkową upadłego. Informacji poszukuje również w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku stwierdzenia nieścisłości pomiędzy danymi wskazanymi we wniosku a ustalonymi w poszczególnych instytucjach syndyk zawiadamia sędziego komisarza.

Syndyk masy upadłościowej kontaktuje się z wierzycielami i komornikami, aby zawiadomić o wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zawiadamia placówkę pocztową, ponieważ w czasie swoich działań przejmuje korespondencję upadłego. Stosowną informację wysyła również do banków. Syndyk dokonuje spisu inwentarza i wierzytelności. Zarządza majątkiem upadłego, a także zabezpiecza go przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. Syndyk kończy swoją pracę wypowiadając się w zakresie wysokości i czasu trwania planu spłaty wierzycieli lub umorzenia postępowania.