Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Prawo upadłościowe pozwala na ogłoszenie upadłości, w tym upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, których niewypłacalność nie powstała umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jest to proces składający się z kilku kroków, które pozwalają na to, aby ogłosić upadłość konsumencką. Najistotniejszym z nich jest właściwe udokumentowanie zadłużenia oraz ustalenie kręgu wierzycieli w celu rzetelnego sporządzenia planu spłaty wierzycieli.

Oddalanie wniosku
 • Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:
  • w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
  • ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 49120,
  • dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli (chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi)
 • Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
 • Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania. Z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim.