Egzekucja komornicza w szczegółach: klauzula wykonalności a komornik

Egzekucja komornicza w szczegółach: klauzula wykonalności a komornik

Wiesz, jaką ma zależność ma klauzula wykonalności a komornik. Wyrok sądowy orzekający konieczność spłaty długów lub wydanie nakazu zapłaty, to bardzo ważny krok dla wierzyciela w odzyskiwaniu długów od dłużników. Co dzieje się, gdy dłużnik nadal ociąga się ze spłatą zobowiązań? Jakie kroki może podjąć wówczas wierzyciel?

 

Klauzula wykonalności a komornik

 

Nawet jeżeli sąd wyda orzeczenie stanowiące tytuł egzekucyjny,  takie orzeczenie po jego uprawomocnieniu, musi zostać opatrzone klauzulą wykonalności. Klauzula stanowi potwierdzenie dla rozstrzygnięcia sądu i umożliwia rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego. To znaczy, że do akcji będzie mógł wkroczyć komornik.

Klauzula wykonalności jest nadawana przez sąd, przed którym toczyła się sprawa:

 • na wniosek wierzyciela – dotyczy to większości spraw,
 • z urzędu – np. przy zasądzaniu alimentów, w niektórych sprawach z zakresu prawa pracy, przy nakazach zapłaty wydawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczy.

 

Klauzula wykonalności, a tytuł wykonawczy

 

Klauzula wykonalności to inaczej urzędowy akt sądu, który stwierdzający na wniosek wierzyciela lub z urzędu, że dany dokument jest tytułem wykonawczym. Oznacza to, że wszelkie osoby, których dotyczy, są zobowiązane podporządkować się temu aktowi i udzielić pomocy przy jego realizacji. Ucieczka, czy ignorowanie orzeczenia sądu, które zostało opatrzone klauzulą wykonalności będzie się wiązało z licznymi konsekwencjami.

 

Klauzula wykonalności a komornik – wybór komornika

 

Klauzula wykonalności powinna zostać nadana nie później, niż w ciągu trzech dni od złożenia wniosku. Sąd nadaje ją w formie postanowienia, a nie wyroku. W ciągu 7 dni od doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji pozwany może złożyć zażalenie na postanowienie sądu. Co istotne, w przypadku składania zażalenia, dłużnik może powołać się jedynie na zarzuty i uchybienia formalnoprawne.

W następnej kolejności należy spodziewać się tego, że wierzyciel złoży wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika. Wierzyciel ma prawo wybrać dowolnego komornika urzędującego na terytorium Polski. Może zatem wybrać również komornika, spoza miasta zamieszkania dłużnika. Jest możliwe, że przed złożeniem wniosku wierzyciel będzie próbował jeszcze raz wezwać dłużnika do zwrotu należności, dając tym samym dłużnikowi szansę uniknięcia egzekucji komorniczej.

 

Klauzula wykonalności a komornik: z czego może być przeprowadzona egzekucja?

 

Po wyborze komornika wierzyciel złoży wniosek o wszczęcie postępowania zawierający m.in. wskazówki, z jakich składników majątkowych będą egzekwowane roszczenia. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego egzekucja może być przeprowadzona z:

 • ruchomości (np. sprzęt RTV, AGD, sprzęt komputerowy itp.)
 • wynagrodzenia za pracę (do połowy jego wysokości)
 • rachunku bankowego
 • innej wierzytelności
 • innych praw majątkowych (np. praw autorskich)
 • nieruchomości (komornik najpierw oszacuje ich wartość, następnie biegły rewident dokona wyceny, aby przekazać je do licytacji)
 • ułamkowej części nieruchomości
 • ułamkowej części wieczystego użytkowania
 • przedsiębiorstwa
 • gospodarstwa rolnego
 • statków morskich

Wierzyciel, wypełniając wniosek nie musi posiadać wiedzy na temat składników majątku dłużnika. Komornik zgodnie z prawem podejmuje się poszukiwania majątku dłużnika, a jego praca jest odpłatna i co do zasady, płaci za nią dłużnik. Z kolei wierzyciel opłaca potencjalne zaliczki.

 

Klauzula wykonalności a komornik: ponowne wszczęcie egzekucji

 

Celem egzekucji komorniczej jest doprowadzenie do wyegzekwowania roszczenia głównego, a także środków finansowych pokrywających wszelkie koszty, opłaty i zaliczki. Może się tak zdarzyć, że postępowanie nie doprowadzi do pełnego zaspokojenia roszczeń wierzyciela.

W takiej sytuacji istnieje możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego w przyszłości. Jednak może się to wydarzyć dopiero wtedy, gdy sytuacja finansowa dłużnika ulegnie poprawie. Roszczenia ulegają przedawnieniu po 10 latach, a okres przedawniania należy liczyć od dnia następującego po dniu uprawomocnieniu się postanowienia komornika o umorzeniu egzekucji.

Masz pytania? czekamy na Twój kontakt!