Przeszukanie mieszkania przez komornika

Przeszukanie mieszkania przez komornika

Przeszukanie mieszkania przez komornika to kwestia budząca wiele kontrowersji. Czy komornik ma do tego prawo? W jakim stopniu może naruszać naszą prywatność i mir domowy? Czy możliwe jest wejście komornika do cudzego mieszkania, przeszukanie naszych rzeczy osobistych lub mieszkania bliskiej nam osoby albo zabranie rzeczy należących do naszego współlokatora?

Odpowiadając na te kwestie, warto podkreślić, że po pierwsze komornik jest urzędnikiem państwowym działającym w imieniu państwa, a po drugie musi trzymać się litery prawa. Przeszukanie mieszkania przez komornika to zazwyczaj ostateczność – po prostu albo dłużnik skutecznie uchyla się od spłaty długu, albo jego konto bankowe jest puste, zarobki zbyt małe i istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że dłużnik posiada mienie, które ma wartość. Komornik, wkraczając do mieszkania dłużnika, musi działać na podstawie nakazu sądowego. Zgodnie z art. 814 kpc komornik może, posiadając zezwolenie prezesa sądu rejonowego:

  • Wejść do mieszkania dłużnika w celu przeszukania samego mieszkania oraz należących do niego pomieszczeń (skrytek, strychu, piwnic itp. Jeśli zaś dłużnik uniemożliwia przeszukanie mieszkania przez komornika, urzędnik ten może zarządzić otwarcie tego mieszkania.
  • Wejść do mieszkania dłużnika nawet pod jego nieobecność, gdyż przeszukanie mieszkania przez komornika może odbywać się bez udziału dłużnika.
  • Wejść do mieszkania, w którym przebywa dłużnik, nawet jeśli nie jest ono jego własnością, ale dłużnik w nim zamieszkuje. Wejście komornika do cudzego mieszkania również może odbyć się pod nieobecność dłużnika.
  • Zająć ruchomości będące w posiadaniu dłużnika lub wierzyciela, który skierował sprawę do egzekucji. Z zasady komornik powinien upewnić się, że dany przedmiot należy do dłużnika, a nie np. do osoby zamieszkującej wraz z dłużnikiem (np. jego rodziców, partnerki itp.). 
  • W przypadku długów alimentacyjnych komornik może zająć dowolną rzecz w mieszkaniu dłużnika, a to osoba zamieszkująca z dłużnikiem musi udowodnić, że dana rzecz jest jej własnością.
  • Przeszukać nie tylko mieszkanie dłużnika, ale również odzież, którą dłużnik ma na sobie (to nie tylko prawo policji). Co więcej, jeśli komornik ma uzasadnione podejrzenie, że dłużnik oddał w cenne rzeczy osobie, która z nim mieszka, ma prawo przeszukać również tę osobę.

Czy komornik może wszystko? Przeszukanie mieszkania przez komornika w praktyce

Wymienione wyżej prawa komornika brzmią upiornie i przypominają nam sceny z filmu „Dług”. Warto jednak pamiętać, że komornik to przedstawiciel wymiaru prawa i jako tani nie może działać nieetycznie – jego również obowiązują pewne przepisy. Zgodnie z art. 814 kpc komornik powinien więc:

  • Zawiadomić dłużnika o zamiarze wejścia do jego mieszkania lub mieszkania, w którym dłużnik zamieszkuje, w celu przeszukania i oględzin. Przeszukanie mieszkania przez komornika nie musi odbyć się konkretnego dnia o konkretnej godzinie. Ważne jest jednak samo zawiadomienie dłużnika, które komornik musi udokumentować.
  • Mieć decyzję prezesa sądu rejonowego nakazującą zarówno przeszukanie mieszkania przez komornika, jak i wejście komornika do cudzego mieszkania, w którym zamieszkuje dłużnik oraz przeszukanie samego dłużnika. Jeśli do przeszukania dochodzi w wyjątkowych okolicznościach, komornik musi niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie prezesa sądu rejonowego. 
  • Dokonać przeszukania ubrania dłużnika tylko przez osobę tej samej płci. Jeśli zaś dłużnik jest funkcjonariuszem Policji, Służby Ochrony Państwa, Służby Wywiadu lub Kontrwywiadu Wojskowego, CBA, Straży Granicznej lub Straży marszałkowskiej albo gdy jest żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, przeszukania może dokonać osoba tej samej płci posiadająca stosowne uprawnienia, zazwyczaj żołnierz Żandarmerii Wojskowej albo osoba wyznaczona do tego typu działań przez przełożonych komornika.
  • Zająć tylko przedmioty będące własnością dłużnika, a nie np. jego rodziców lub właściciela mieszkania, które wynajmuje. Do tego typu nadużyć dochodzi zazwyczaj wtedy, gdy zarówno wejście komornika do cudzego mieszkania, jak i jego przeszukanie odbywa się pod nieobecność dłużnika.

Na nieetyczne działania komornika możemy złożyć skargę, dlatego warto jeszcze przed jego odwiedzinami zasięgnąć porady prawnej. Powinna ona dotyczyć nie tylko obrony przed działaniami komornika, ale przede wszystkim możliwości wyjścia z długów. Bo życie pod presją odwiedzin komornika nie jest wesołą perspektywą.

Przedawnienie długu u komornika sądowego

Przedawnione długi

Przeterminowany dług

Przedawnienie długu u komornika 2021

Masz pytania, czekamy na Twój kontakt!