RODO a komornik: jakie dane osobowe przetwarza komornik?

RODO a komornik: jakie dane osobowe przetwarza komornik?

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym urzędującym przy sądzie rejonowym. Reprezentuje także organ publicznej władzy w zakresie wykonywania czynności egzekucyjnych i zabezpieczających. Jak łatwo się domyślić z tej profesji wynika również przetwarzanie danych. Jakie dane przetwarza komornik i jak się mają do tego przepisy RODO?

 

RODO a komornik: źródła pozyskiwania danych

 

Komornik może pozyskiwać dane na temat dłużnika z licznych źródeł. Są to standardowe czynności wykonywane w celu ustalenia faktycznego stanu majątku dłużnika. Większość z tych danych można zakwalifikować do danych osobowych. Do danych przetwarzanych przez komornika należą np.:

 • imię i nazwisko
 • numer PESEL, NIP lub REGON
 • numery rachunków bankowych
 • składniki majątku (np. informacje dotyczące własności nieruchomości, pojazdów, itp.)
 • wysokość wynagrodzenia
 • wysokość zobowiązań

Źródłem pozyskiwania danych są dla komornika strony postępowania, systemy teleinformatyczne i inne podmioty, do których komornik może skierować wniosek o udostępnienie konkretnych danych. Ustawa z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych wprowadziła katalog podmiotów do Kodeksu postępowania cywilnego. 

 

RODO a komornik: od kogo komornik może pozyskiwać dane?

 

Komornik w toku postępowania egzekucyjnego, może wystosować żądanie udzielenia informacji między innymi do:

 • organów administracji publicznej
 • banków
 • organów podatkowych i rentowych
 • podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej
 • spółdzielni mieszkaniowych
 • biur informacji gospodarczej

Postać treści żądania komornika może się różnić w zależności od konkretnej sytuacji, będącej przedmiotem postępowania. Jednak w każdym przypadku powinna ograniczać się do danych adresowych dłużnika oraz jego sytuacji majątkowej. 

 

Systemy teleinformatyczne wykorzystujące RODO

 

Komornik ma do dyspozycji liczne systemy teleinformatyczne, które są doskonałym źródłem informacji. Np. CPEiK, zawierający informacje na temat pojazdów zarejestrowanych w Polsce i kierowców posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami. Inny przykład to Platforma Usług Elektronicznych ZUS. Chociaż komornicy korzystają z systemów teleinformatycznych, administratorami danych w nich przetwarzanych są Minister Cyfryzacji i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

RODO a komornik – obowiązek komornika

 

Z racji tego, że komornik w toku postępowania egzekucyjnego przetwarza dane dłużnika, jest zobligowany do wypełnienia obowiązku informacyjnego względem osoby, której dane te dotyczą. Wykonując obowiązek informacyjny, komornik przekazuje dłużnikowi swoją tożsamość i dane kontaktowe, oraz gdy ma to zastosowanie dane kontaktowe swojego wierzyciela.  Komornik przekazuje również cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania. Prawa osób, których dane przetwarza się w postępowaniu egzekucyjnym, są realizowane na podstawie przepisów ustawy o komornikach sądowych, oraz na podstawie kodeksu postępowania cywilnego.

Masz więcej pytań? Czekamy na Twój kontakt!