Trzynasta emerytura a komornik: czy „13stka” podlega egzekucji komorniczej?

Trzynasta emerytura a komornik: czy „13stka” podlega egzekucji komorniczej?

Wiele osób interesuje trzynasta emerytura. Osoby, które popadły w długi, niejednokrotnie zadają sobie pytanie: czy komornik może zająć 13. emeryturę. Odpowiedzi dostarcza ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z całością artykułu lub skontaktuj się z naszymi ekspertami.

 

Czy komornik może zająć 13. emeryturę?

 

Trzynastą emeryturę otrzymają osoby o ustalonym prawie do emerytury, renty z tytułu: 

  • niezdolności do pracy,
  • rent szkoleniowych, wypadkowych,
  • renty rodzinnej i socjalnej,
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
  • pieniężnego świadczenia, które przysługuje cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
  • kompensacyjnego świadczenia nauczycielskiego,
  • świadczeń i zasiłków przedemerytalnych.

Warunkiem otrzymania trzynastki jest wcześniejsze pobieranie świadczeń. A jak wygląda sprawa w przypadku egzekucji komorniczej? Czy komornik może zająć 13. emeryturę?

Zgodnie z ustawą o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, nie można dokonać potrąceń i egzekucji z trzynastej emerytury. Z tego powodu komornik nie może zająć trzynastej emerytury. Co więcej, to świadczenie jest specjalnie oznaczone, aby nie podlegało zajęciom.

 

Trzynasta emerytura a komornik: jak to wygląda w praktyce?

 

Trzynastka dla emerytów to stosunkowo nowe rozwiązanie, które zostało po raz pierwszy zrealizowane przez rząd w 2019 roku. Choć z reguły komornik może dokonywać potrąceń z emerytur zadłużonych osób, jednak trzynastka nie podlega potrąceniom. Procedury ściśle opisano w Ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. O wysokości potrąceń mówi art. 140.1.

Zgodnie z tym artykułem potrącenia mogą być dokonywane z zastrzeżeniem do: świadczeń alimentacyjnych (do wysokości 60% świadczenia), a także należności egzekwowanych z odpłatnością za: pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych, pobyt w domach opieki społecznej, pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych (do wysokości 50% świadczenia). A także innych egzekwowanych należności, do wysokości 25% świadczenia.

 

Trzynasta emerytura a komornik: co zrobić, gdy 13. emerytura mimo wszystko zostanie zajęta?

 

Dla własnego spokoju warto wiedzieć jak przebiega postępowanie egzekucyjne. Komornik zajmuje konta dłużnika, a ZUS lub KRUS przed przyjęciem świadczenia (w tym wypadku trzynastej emerytury) rzeczywiście naliczy kwoty zajęcia. Podczas ustalania tej kwoty bardzo ważny jest rodzaj świadczenia, z którego dokonuje się potrącenia lub do którego skierowana została egzekucja.

Po odliczeniu dokonanej przez Ubezpieczyciela kwoty zajęcia, świadczenie jest przelewane na konto bankowe świadczeniobiorcy albo trafia bezpośrednio do rąk emeryta lub rencisty za pośrednictwem przekazu pocztowego. Kiedy świadczenie trafi na konto, to zgodnie z obowiązującymi przepisami środki finansowe zgromadzone na kontach bankowych również podlegają ochronie. Ochrona obejmuje kwotę równą 75% minimalnego wynagrodzenia.

Przepisy określają jednoznacznie, że komornik nie może zająć trzynastej emerytury. Jeśli jednak z jakiegoś powodu tak się stanie, należy jak najszybciej skontaktować się z jednostkami związanymi z procesem wypłacania trzynastej emerytury. Warto zrobić to niezwłocznie, aby potrącenia nie zostały przeksięgowane.

 

Trzynasta emerytura a komornik – zachowaj czujność

 

Niektóre świadczenia socjalne, takie jak Rodzina 500+ i 13. emerytura są wyłączone spod egzekucji komorniczej. Jednak błąd ludzki ma prawo zdarzyć się w każdym zawodzie, dlatego czasami słyszymy o sytuacji, w której pieniądze z ZUS trafiły z konta dłużnika na konto komornika. Jeśli się tak zdarzy nie warto panikować, zamiast tego trzeba upomnieć się o swoje.

Zdarzało się, że banki omyłkowo przelewały pieniądze ze świadczeń komornikowi, a komornik zwracał pieniądze dłużnikowi. Jeśli taka sytuacja się zdarzy, raczej jest to wina banku. Dlatego w pierwszej kolejności należy upomnieć się w swoim banku o świadczenie i zwrócić się do komornika.