Wniosek o upadłość konsumencką od A do Z

Wniosek o upadłość konsumencką od A do Z

Masz pytania dotyczące upadłości konsumenckiej? Czekamy na Twoją wiadomość!

 

Wszyscy ci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, spowodowanej niemożnością spłacenia zaciągniętych kredytów, pożyczek, bardzo często starają się o ogłoszenie ich upadłości konsumenckiej. Zazwyczaj wtedy właśnie, gdy decyzja zapada, należy postarać się o wniosek o upadłość konsumencką, jednakże to, czy taki wniosek o upadłość konsumencką w ogóle będzie przydatny w przypadku jakiejś osoby, zależy od pewnych, ustalonych prawnie warunków. Tak więc, kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką, gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Już wyjaśniamy. Najprościej rzecz ujmując, trzeba powiedzieć, że wniosek o upadłość konsumencką może złożyć jedynie taka osoba, która nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Będzie to więc jakaś fizyczna osoba, która popadła w długi z uwagi na nieprzewidziane wypadki losowe, na przykład wskutek utraty zatrudnienia, choroby itp. Warto tutaj jeszcze dodać, że osoby, które posiadają swój własny biznes mogą starać się o ogłoszenie upadłości w odrębnym trybie postępowania sądowego. Skoro więc już wiemy, kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką, warto teraz odpowiedzieć na pytania, jakie pojawiają się zawsze wtedy, gdy trzeba ten dokument wypełnić i dostarczyć go do określonej instytucji. A więc te niewiadome, jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką, gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką, domagają się wyjaśnia, które tutaj oferujemy. Od wiedzy na temat tego, jak napisać wniosek o upadłość konsumencką, będzie zależał przecież finał postępowania upadłościowego. Najlepiej oczywiście zwrócić się do jakiejś instytucji, która fachowo i profesjonalnie może pomóc w sporządzeniu wniosku i poprowadzić cały proces upadłościowy. We  Wrocławiu takiej pomocy udziela z bardzo dobrym skutkiem Kancelaria Antywindykacyjna, która znajduje się przy ulicy Rybackiej 7. Centralne Biuro Antywindykacyjne, Kancelaria Antywindykacyjna z siedzibą we Wrocławiu jest pomocna przy wszelkiego rodzaju sporach procesowych z firmami windykacyjnymi, zajmuje się także prowadzeniem postępowań upadłościowych całych firm i pojedynczych osób, pomaga oddłużać lokale komunalne itp. 

 

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

 

Wiemy już, kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką, pora więc, by powiedzieć, jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką, wyjaśnić, co będzie potrzebne do tego, by został on pozytywnie rozpatrzony, dzięki czemu możliwe będzie wszczęcie postępowania mającego doprowadzić do ogłoszenia bankructwa. Podpowiedzmy na początku, gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Otóż dokument taki trzeba przekazać do sądu upadłościowego. Jest to sąd rejonowy, sad gospodarczy. Pytając o to, jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką, trzeba wiedzieć, że wszystkie sprawy dotyczące ogłaszanie upadłości rozpatruje Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika. Tak informuje właśnie art. 18 i 19 ust. 3 ustawy dotyczącej spraw upadłościowych. A jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką? W dokumencie należy wskazać nazwę i adres sądu przyjmującego wniosek, podać imię i nazwisko dłużnika, numer PESEL oraz adres, trzeba w nim też zawrzeć żądanie wniosku. W polu: „Dłużnik wnosi o ogłoszenie swojej upadłości” należy zaznaczyć odpowiedź – „TAK”. Wszystkich tych, którzy pytają, jak napisać wniosek o upadłość konsumencką, trzeba przestrzec przed umieszczeniem nieprawdziwych danych. Sąd zawsze zweryfikuje podane wiadomości i na ich podstawie przyjmie lub odrzuci wniosek. Dlatego w rubryce „ Aktualny i zupełny wykaz majątku z jego oszacowaniem” należy wpisać dane zgodne z rzeczywistością. Opisać całość majątku i miejsca, w których znajdują się składniki majątku. W rubryce „Spis wierzycieli” należy wskazać wszystkich, którym nie zostały wypłacone zaległe pieniądze, a więc trzeba po prostu wskazać dłużników. W kolejnej rubryce pt. „Wierzytelności sporne” należy wskazać wszystkie te wierzytelności, których istnienie jest przez dłużnika kwestionowane. Bardzo często pytający o to, jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką, są informowani, by wyczerpująco uzasadnili wniosek, ponieważ uzasadnienie stanowi najważniejszą część dokumentu. Należy więc określić bardzo dokładnie sytuację materialną i osobistą, w jakiej znajdował się dłużnik w czasie zaciągania zobowiązań, jego wydatki na inne zobowiązania, trzeba określić, jakie były w tym czasie zarobki dłużnika i ile wówczas wynosiły raty spłaty zobowiązania czy zobowiązań. Wszystkie porady, jak napisać wniosek o upadłość konsumencką, podkreślają ogromne znaczenie tej części wniosku dla końcowego efektu – ogłoszenia upadłości lub odrzucenia prośby o uznanie bankructwa. W następnej części wniosku – dowody, należy wpisać wszystkie dowody potwierdzające istnienie wskazanych w dokumencie zdarzeń, np. umów kredytów, pożyczek, pism komorniczych, dokumentów medycznych itp. Wszyscy, którzy wiedzą, jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką, podkreślają, jak ważne są te dowody. Są one przecież faktycznym obrazem całej sytuacji finansowej dłużnika. We wniosku należy umieścić załączniki oraz opisać je – czego dotyczą, co zawierają itd. Końcową częścią dokumentu jest oświadczenie o braku negatywnych przesłanek do odmowy ogłoszenia upadłości. Wniosek należy oczywiście podpisać.