Współwłaściciel samochodu a komornik: czy można sprzedać pół samochodu?

Współwłaściciel samochodu a komornik: czy można sprzedać pół samochodu?

Współwłaściciel samochodu a komornik – co ich łączy? W chwili, gdy wierzyciel otrzyma tytuł wykonawczy, opatrzony klauzulą poufności, może rozpocząć proces zmierzający do przeprowadzenia egzekucji komorniczej. Aby spłacić dług, komornik może zająć nie tylko środki finansowe dłużnika, ale również ruchomości i nieruchomości. Co się dzieje, gdy dana ruchomość (np. samochód) ma współwłaściciela?  Dowiedz się więcej czytając artykuł lub postaw na kontakt z Centralnym Biurem Antywindykacyjnym.

 

Czy komornik może zająć samochód jak jest współwłaściciel?

 

Zgodnie z  art. 846 kodeksu postępowania cywilnego egzekucja ułamkowej części ruchomej rzeczy, należącej do kilku osób, również jest możliwa. Dzieje się to w sposób przewidziany dla egzekucji z ruchomości. Sprzedaży podlega jedynie udział przypadający dłużnikowi. 

Komornik może sprzedać ruchomość posiadającą wielu właścicieli, aby odzyskać dług, jednak może uczynić to tylko w części należącej do dłużnika. Co to znaczy w praktyce? Czy można wystawić na licytację połowę samochodu? Czy komornik może zająć samochód jak jest współwłaściciel?

 

Współwłaściciel samochodu a komornik: czy ktoś kupi połowę auta?

 

Można się zastanawiać, kto zechce kupić połowę samochodu od dłużnika. Przecież kupując samochód zazwyczaj chcemy być jego jedynymi właścicielowi. O ile rzeczywiście trudno jest znaleźć kupca z zewnątrz dla połowy samochodu, o tyle jest to doskonała okazja dla rodziny i przyjaciół dłużnika, aby udzielić mu pomocy.

Jeżeli komornik sprzedaje Twój udział ruchomości, przyjaciele lub rodzina mogą go od Ciebie odkupić np. w celu wybawienia Cię w opresji. Jeśli kupującym będzie Twój bliski przyjaciel lub ktoś z rodzeństwa, wspólne użytkowanie pojazdu nie będzie takie trudne i nie odczujesz tak bardzo negatywnych konsekwencji wynikających z licytacji.

 

Współwłaściciel samochodu a komornik: zajęcie ułamkowej części ruchomości

 

Nawet jeżeli przedmiotem egzekucji komorniczej jest tylko część samochodu posiadającego współwłaściciela, cały pojazd podlega zajęciu. Dopóki nie zostanie sprzedany, obowiązkiem komornika jest postępować tak, jakby cały samochód był przedmiotem zajęcia. Następnie komornik ma za zadanie poinformować o tym fakcie wszystkich współwłaścicieli. Po dopełnieniu tego obowiązku oszacuje udział, który będzie mógł wystawić na licytację komorniczą. Sprzedaży podlega jedynie udział dłużnika.

Jeżeli w pierwszej i w drugiej licytacji ułamkowa część samochodu nie zostanie sprzedana, wierzyciel może przejąć ruchomość na własność w ciągu dwóch tygodni od otrzymania pisma od komornika. Cena takiego przejęcia nie może być jednak niższa, niż cena wywoławcza ogłoszona na licytacji. Jeśli wierzyciel nie skorzysta z prawa przejęcia udziału, komornik umorzy egzekucję ze wspomnianej ruchomości.

 

Współwłaściciel samochodu a komornik: roszczenie o zniesienie współwłasności

 

Kodeks postępowania cywilnego daje również prawo do złożenia wniosku o zniesienie współwłasności. Zgodnie z Art. 212 § 2 K.c., może to nastąpić poprzez:

  1. podzielenie sumy pomiędzy wszystkich współwłaścicieli
  2. sprzedanie danej rzeczy
  3. przyznanie rzeczy jednemu spośród współwłaścicieli, jednak z obowiązkiem spłaty pozostałych właścicieli danej rzeczy

Wniosek o zniesienie współwłasności należy złożyć w sądzie rejonowym właściwy ze względu na miejsce położenia rzeczy. Wniosek powinien zawierać: oznaczenie wnioskodawcy, oznaczenia pozostałych uczestników postępowania i oznaczenie wartości przedmiotu sprawy.

 

Współwłaściciel samochodu a komornik: sprzedaż całej ruchomości

 

Art. 846 Kodeksu postępowania cywilnego, wyraźnie określa, że inni współwłaściciele danej rzeczy mają prawo łącznego żądania, aby sprzedać daną rzecz w całości. Przepisy mówią o tym, że każdy ze współwłaścicieli może zgłosić do komornika żądanie sprzedaży całości pojazdu. Można je złożyć w dowolnej formie i terminie.

Jeśli w licytacji samochód zostanie sprzedany w całości, komornik zajmie kwotę odpowiadającą udziałowi dłużnika i zaspokoi wierzyciela. Pozostałe środki finansowe zostaną przekazane współwłaścicielom i rozdysponowane proporcjonalnie do ich udziałów.

Artykuł powstał przy współpracy z motoryzacjaOnline.pl