Fundusz sekurytyzacyjny

antywindykacja, oddłużanie

Czym jest fundusz sekurytyzacyjny?

Fundusz sekuratyzacyjny = fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe, przez które rozumie również wierzytelności pieniężne.

Rzecz w tym, iż fundusz sekurytyzacyjny skupuje złe długi, w szczególności banków oraz innych wierzycieli masowych i zazwyczaj dochodzi ich we własnym imieniu.

Lokowanie aktyw

Zgodnie z jego treścią, fundusz inwestycyjny zamknięty pozwala lokować aktywa w:

  • papiery wartościowe
  • wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych
  • udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
  • waluty
  • instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne
  • prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych
  • instrumenty rynku pieniężnego - pod warunkiem że są zbywalne.
Zapraszamy do kontaktu

Im szybciej się Państwo z nami skontaktują, tym mamy większe szanse na pomyślną usługę antywindykacja

ul. Grabiszyńska 143, 53-439 Wrocław

Zobacz także:

Upadłość konsumencka - zasady w roku 2021 Wniosek o upadłość konsumencką Jak ogłosić upadłość konsumencką Kto może ogłosić upadłość konsumencką

Stronę znaleziono w wyszukiwarce Google dzięki słowom:
fundusz sekurytyzacyjny, antywindykacja, oddłużanie, antywindykacja kruk, antywindykacja ultimo