Oddłużanie komornicze

Oddłużanie osób fizycznych

Na czym polega oddłużanie komornicze?

Chwilówki bez BIK, kredyty, kupowanie sprzętu domowego na raty to najczęstsze przyczyny, składające się na powstawanie długów, prowadzących do egzekucji komorniczej. Od wielu lat pomagamy osobom, które znalazły się w tej trudnej sytuacji – szukamy odpowiednich rozwiązań, mających na celu szybkie, skuteczne spłacenie długu. Istnieje rozwiązanie, które może pomóc z tej trudnej sytuacji – chodzi o oddłużanie komornicze. Na czym ono polega? Nasze usługi w głównej mierze polegają na podejmowaniu działań, które zmierzają do oddalenia powództw (terminowym złożeniu środków zaskarżenia), a jeśli dłużnik jest już po terminie, to przywracaniu etapu postępowania sądowego i doprowadzeniu do uchylenia klauzul wykonalności, dzięki czemu komornicy muszą umorzyć egzekucję co oznacza "odblokowanie rachunku bankowego" i powrót do płynności finansowej, a dopiero wtedy następuje spór merytoryczny przed sądem w indywidualnej sprawie. Oddłużenie z komornikiem

Komornik wysłał zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia, rachunku bankowego lub otrzymałeś postanowienie o wszczęciu egzekucji ? To jeszcze nic straconego. Centralne Biuro Antywindykacyjne sp. z o.o. prowadzi postępowania w przedmiocie przywrócenia terminów, nadzoruje proces doręczeń korespondencji i działa na rzecz uchylenia klauzul wykonalności. Wejdź na www.antywindykacja-biuro.pl i dowiedz się więcej.

Szukasz pomocy prawnej w sprawie z komornikem? Skontaktuj się z naszą kancelarią.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (dalej „RODO”).

  • 1. Administratorem danych osobowych jest Centralne Biuro Antywindykacyjne sp. z o.o. ul. Rybacka 7/403, 53 – 656 Wrocław, NIP: 8992807559, REGON: 366414420, KRS: 0000660103
  • 2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.). Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego.
  • 3. Osobami, których dane dotyczą, są klienci Administratora. Danymi osobowymi są dane identyfikacyjne (w tym: imię i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres poczty e-mail).
  • 4. Dane osobowe mogą być ujawnione wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata/radcy prawnego prowadzącego sprawę danego klienta lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania oraz organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom administracji i innym podmiotom uprawnionym do wydawania orzeczeń w poszczególnych kategoriach spraw, na które nałożony jest ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy.
  • 5. Dokonano oceny skutków przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i wdrożono, na podstawie art. 32 Rozporządzenia środki organizacyjne, zapewniające ochronę, przeprowadzono szkolenie pracowników, aplikantów i praktykantów oraz przygotowano odpowiednie dokumenty.