Oddłużanie osób fizycznych

antywindykacja, antywindykacja wrocław, oddłużanie

Oddłużanie osób fizycznych

Istotą oddłużenia jest postanowienie sądu o umorzeniu niespłaconych w toku postępowania upadłościowego należności dłużnika. Sąd rozstrzyga w ten sposób w razie stwierdzenia, że brak jest realnych możliwości spłacenia wierzycieli, po spisaniu i spieniężeniu majątku dłużnika, jeżeli wykonanie planu spłaty jest niemożliwe lub w ogóle nie sporządzano planu spłaty. Tym samym antywindykacja osób fizycznych pozwala na pomoc osobom, które posiadają długi. Nie należy się bać, kwestia odpowiedniej argumentacji i podejścia aby każdy z nas mógł spać spokojnie. Zachęcamy do kontaktu z Centralnym Biurem Antywindykacyjnym celem uzyskania rzetelnej i fachowej porady prawnej i ustalenia planu działania.

Jak oddłużamy?

Działania naszej firmy oferują pomoc w usłudze oddłużanie osób fizycznych:

  • sprawdzamy czy w działaniach komorniczych lub windykacyjnych nie doszło do pomyłki i nadużyć oraz czy są one zgodne z prawem
  • pomagamy przy umorzeniu, zawieszeniu, uniknięciu egzekucji firmy windykacyjnych lub komorniczych
  • reprezentujemy naszych Klientów przed Sądami

Oddłużanie lokali komunalnych

Centralne Biuro Antywindykacyjne przystępuje do procesów w których najemcy lokali komunalnych zostali pozwani przez właściciela. Skutecznie prowadzi spory, aż do wydania wyroków oddalających powództwa.
Na skutek powyższych czynności procesowych najemcy i korzystający z lokali zostają zwolnieni z przymusowej spłaty długów mieszkaniowych.

Zapraszamy do kontaktu

Im szybciej się Państwo z nami skontaktują, tym mamy większe szanse na pomyślną usługę oddłużanie osób fizycznych

 

ul. Rybacka 7/403, 53-656 Wrocław
Zobacz także:

Jak wyjść z długów Oddłużanie Kto może ogłosić upadłość konsumencką Jak wyjść z długów?

Stronę znaleziono w wyszukiwarce Google dzięki słowom:
oddłużanie osób fizycznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (dalej „RODO”).

  • 1. Administratorem danych osobowych jest Centralne Biuro Antywindykacyjne sp. z o.o. ul. Rybacka 7/403, 53 – 656 Wrocław, NIP: 8992807559, REGON: 366414420, KRS: 0000660103
  • 2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.). Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego.
  • 3. Osobami, których dane dotyczą, są klienci Administratora. Danymi osobowymi są dane identyfikacyjne (w tym: imię i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres poczty e-mail).
  • 4. Dane osobowe mogą być ujawnione wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata/radcy prawnego prowadzącego sprawę danego klienta lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania oraz organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom administracji i innym podmiotom uprawnionym do wydawania orzeczeń w poszczególnych kategoriach spraw, na które nałożony jest ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy.
  • 5. Dokonano oceny skutków przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i wdrożono, na podstawie art. 32 Rozporządzenia środki organizacyjne, zapewniające ochronę, przeprowadzono szkolenie pracowników, aplikantów i praktykantów oraz przygotowano odpowiednie dokumenty.