Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

wniosek o upadłość konsumencką, upadłość konsumencka wniosek

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwala całkowicie umorzyć lub znacznie zmniejszyć zobowiązania. Ogłaszając upadłość konsumencką wierzyciele nie mogą ubiegać się o zobowiązania a klient ma spokój. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i wątpliwości. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu tego typu postępowania. Jesteśmy w stanie fachowo doradzić jak bez większych problemów i ryzyka zapewnić spokój zarówno sobie jak i najbliższym.

Jak pomagamy?

Zapewniamy Państwu kompleksową pomoc w ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zaczynając od przygotowania dokumentacji, poprzez sporządzenie i zatwierdzenie listy wierzycieli, aż do postanowienia o umorzeniu należności upadłego. Analizujemy wraz z Państwem obecną sytuację materialną naszego petenta oraz osób powiązanych, następnie ustalamy konkretny plan działania analizując wszelkie ryzyka i możliwości, przy okazji dobierając rozwiązania najbardziej optymalne dla naszych interesantów.
Zapraszamy do kontaktu

Im szybciej się Państwo z nami skontaktują, tym mamy większe szanse na pomyślną usługę upadłość konsumencka
ul. Rybacka 7/403, 53-656 Wrocław
Zobacz także:

Upadłość konsumencka - zasady w roku 2017 Upadłość konsumencka Bankructwo osoby fizycznej Wniosek o upadłość konsumencką

Stronę znaleziono w wyszukiwarce Google dzięki słowom:
ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (dalej „RODO”).

  • 1. Administratorem danych osobowych jest Centralne Biuro Antywindykacyjne sp. z o.o. ul. Rybacka 7/403, 53 – 656 Wrocław, NIP: 8992807559, REGON: 366414420, KRS: 0000660103
  • 2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.). Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego.
  • 3. Osobami, których dane dotyczą, są klienci Administratora. Danymi osobowymi są dane identyfikacyjne (w tym: imię i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres poczty e-mail).
  • 4. Dane osobowe mogą być ujawnione wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata/radcy prawnego prowadzącego sprawę danego klienta lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania oraz organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom administracji i innym podmiotom uprawnionym do wydawania orzeczeń w poszczególnych kategoriach spraw, na które nałożony jest ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy.
  • 5. Dokonano oceny skutków przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i wdrożono, na podstawie art. 32 Rozporządzenia środki organizacyjne, zapewniające ochronę, przeprowadzono szkolenie pracowników, aplikantów i praktykantów oraz przygotowano odpowiednie dokumenty.