Pomoc prawna frankowiczom

W czasie, kiedy frank szwajcarski był wyceniany na niecałe 2 zł, a waluta była powszechnie uznawana za stabilną i bezpieczną, wiele osób zdecydowało się na zaciągnięcie kredytu we frankach. Kredyty hipoteczne we frankach były na tamten moment tanie w spłacie, a banki chętnie ich udzielały, nie informując jednocześnie o wiążącym się z nimi ryzyku. Ponadto, nierzadko konstruowały umowy zawierające niedozwolone czy też nieważne w mocy prawa zapisy. Gdy waluta się umocniła, frank szwajcarski poszybował w górę, co wywróciło do góry nogami życie wielu osób. Rodziny funkcjonujące do tej pory na dobrym poziomie, stanęły w obliczu ogromnego zadłużenia i groźby utraty życiowego majątku. W odpowiedzi na ten powszechny problem, nasza kancelaria uruchomiła usługę pomocy prawnej frankowiczom. Służymy wsparciem osobom, które w wyniku zawarcia niekorzystnej umowy kredytu, znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. 

Pomagamy wyjść z długów

Pomoc prawna frankowiczom obejmuje takie działania jak:

  • unieważnienie umowy, która zawiera niewiążące w mocy prawa zapisy,
  • unieważnienie klauzul abuzywnych, czyli zawierających niedozwolone postanowienia niewątpliwie naruszające interesy kredytobiorcy,
  • uzyskanie zwrotu nadpłaty kredytu wynikającej z różnicy między kwotą wyliczoną na podstawie aktualnej wartości franka szwajcarskiego, a tą wyliczoną w dniu zawarciu umowy kredytowej,
  • reprezentowanie w sądzie kredytobiorcy, który zdecydował się wytoczyć sprawę przeciwko bankowi lub został pozwany przez bank w wyniku wypowiedzenia umowy zawarcia kredytu. 

Szukasz pomocy prawnej dla frankowiczów? Skontaktuj się z naszą kancelarią.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (dalej „RODO”).

  • 1. Administratorem danych osobowych jest Centralne Biuro Antywindykacyjne sp. z o.o. ul. Rybacka 7/403, 53 – 656 Wrocław, NIP: 8992807559, REGON: 366414420, KRS: 0000660103
  • 2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.). Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego.
  • 3. Osobami, których dane dotyczą, są klienci Administratora. Danymi osobowymi są dane identyfikacyjne (w tym: imię i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres poczty e-mail).
  • 4. Dane osobowe mogą być ujawnione wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata/radcy prawnego prowadzącego sprawę danego klienta lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania oraz organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom administracji i innym podmiotom uprawnionym do wydawania orzeczeń w poszczególnych kategoriach spraw, na które nałożony jest ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy.
  • 5. Dokonano oceny skutków przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i wdrożono, na podstawie art. 32 Rozporządzenia środki organizacyjne, zapewniające ochronę, przeprowadzono szkolenie pracowników, aplikantów i praktykantów oraz przygotowano odpowiednie dokumenty.