Upadłość konsumencka 2020

ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wniosek o upadłość konsumencką, upadłość konsumencka wniosek

Upadłość konsumencka 2020

Według projektu Ministerstwa Sprawiedliwości, do ogłoszenia upadłości wystarczy samo stwierdzenie, że dłużnik jest niewypłacalny. Według autorów projektu główną przyczyną oddalenia wniosków o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej jest stwierdzenie, że wnioskodawca zadłużył się umyślnie lub w wskutek rażącego niedbalstwa. Co więcej projektodawcy proponują, iż sąd w momencie ogłoszenia upadłości będzie mógł całkowicie umorzyć zobowiązania. Projekt postuluje istotne zmiany dotyczące możliwości umorzenia zobowiązań, w sytuacji gdy upadły nie ma żadnego majątku ani dochodów, decyzja o umorzeniu zobowiązań mogłaby zapaść bez konieczności angażowania syndyka, co znacznie przyspieszy postępowanie upadłościowe

Ogłoszenie upadłości

Zapewniamy pomoc w usłudze upadłość konsumencka w roku 2020. Naszym zadaniem jest weryfikacja stanu prawnego i obecnej sytuacji umożliwiającej prowadzenie rzeczonego procesu. Na bieżąco śledzimy zmiany i weryfikujemy oraz konsultujemy z innymi fachowcami z branży odpowiednie metodologie pracy i prowadzenia postępowania.

W razie problemów zachęcamy przynajmniej do sprawdzenia możliwości przeprowadzenia takiego postępowania co może w znacznym stopniu zapewnić spokój zarówno naszemu klientowi jak i jego rodzinie oraz najbliższym. Mamy świadomość, że ten proces to sprawa bardzo delikatna a materia wrażliwa. Niemniej bardzo konkretnie i rzetelnie podchodzimy do analizy sytuacji prawnej naszego klienta i zawsze staramy się doradzić rozwiązanie najbardziej optymalne, które realizuje omówione podczas rozmowy bądź spotkania cele.

Upadłość konsumencka 2020

Według nowelizacji ustawy prawo upadłościowe, która wchodzi w życie w marcu 2020r. wprowadzone zostaną poniższe reguły:

 • Bankructwo będą mogli ogłosić dłużnicy, którzy doprowadzili do niewypłacalności z własnej winy lub z powodu rażącego niedbalstwa, a przyczyna niewypłacalności będzie badana na etapie już po ogłoszeniu upadłości przy ustalaniu planu spłaty,
 • Ewentualne umorzenie zobowiązań będzie możliwe w sytuacji gdy dłużnik będzie trwale niezdolny do spłaty zobowiązań,
 • Sąd będzie mógł również warunkowo umorzyć zobowiązania na pewien okres.
Według nowelizacji, która weszła w życie 24 marca 2020 r. Upadłość konsumencką mogą ogłosić:

 1. Osoby fizyczne nie będące:
  • przedsiębiorcami
  • wspólnikami osobowych spółek handlowych ponoszącymi odpowiedzialność za długi tych spółek całym majątkiem
 2. Osoby fizyczne, prowadzące gospodarstwo rolne, które nie prowadzą innej działalności gospodarczej lub zawodowej (art. 6 pkt 5 PU)
 3. Przedsiębiorcy (osoby fizyczne) od razu po wykreśleniu z CEIDG
 
Zapraszamy do kontaktu

 

Im szybciej się Państwo z nami skontaktują, tym mamy większe szanse na pomyślną usługę upadłość konsumencka 2020

 

ul. Rybacka 7/403, 53-656 Wrocław

 

Zobacz także:

Jak wyjść z długów Oddłużanie Kto może ogłosić upadłość konsumencką Jak wyjść z długów?

 
Stronę znaleziono w wyszukiwarce Google dzięki słowom:
upadłość konsumencka 2020

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (dalej „RODO”).

 • 1. Administratorem danych osobowych jest Centralne Biuro Antywindykacyjne sp. z o.o. ul. Rybacka 7/403, 53 – 656 Wrocław, NIP: 8992807559, REGON: 366414420, KRS: 0000660103
 • 2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.). Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego.
 • 3. Osobami, których dane dotyczą, są klienci Administratora. Danymi osobowymi są dane identyfikacyjne (w tym: imię i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres poczty e-mail).
 • 4. Dane osobowe mogą być ujawnione wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata/radcy prawnego prowadzącego sprawę danego klienta lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania oraz organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom administracji i innym podmiotom uprawnionym do wydawania orzeczeń w poszczególnych kategoriach spraw, na które nałożony jest ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy.
 • 5. Dokonano oceny skutków przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i wdrożono, na podstawie art. 32 Rozporządzenia środki organizacyjne, zapewniające ochronę, przeprowadzono szkolenie pracowników, aplikantów i praktykantów oraz przygotowano odpowiednie dokumenty.